SLUŽBY

Komplexné služby pod jednou strechou pre fyzické aj právnické osoby:

.: Jednoduché účtovníctvo

 • zavedenie účtovníctva
 • kniha pokladne
 • peňažný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku
 • kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • spracovanie mesačných výkazov
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy
 • ekonomické poradenstvo
 • mzdové poradenstvo
 • informácie o nových legislatívnych zmenách

.: Pre platiteľov DPH ešte navyše:

 • spracovanie a kontrola všetkých dokladov vstupujúcich do DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne , alebo štvrťročne

.: Ročná uzávierka jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • vypracovanie ročnej závierky
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • kompletné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby


.: Podvojné účtovníctvo

 • zavedenie účtovníctva
 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • saldokonto záväzkov a pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok
 • dokladová inventarizácia
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku
 • kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

.: Pre platiteľov DPH ešte navyše:

 • spracovanie a kontrola všetkých dokladov vstupujúcich do DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne, alebo štvrťročne

.: Ročná uzávierka pre podvojné účtovníctvo obsahuje nasledovné výstupy:

 • vypracovanie ročnej závierky
 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky
 • kompletné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby osoby


.: Ďalšie služby

 • ekonomické poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • mzdové poradenstvo
 • informácie o nových legislatívnych zmenách
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľnosti


.: Mzdová agenda

 • mesačné spracovanie miezd externe pre malé (do 20 zamestnancov) a veľké závody (nad 20 zamestnancov). Obsahuje vyčíslenie odvodov vrátane nemocenských dávok, vyhotovenie výplatnej pásky, výkazy pre poisťovne, príprava prevodných príkazov
 • kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo ZČ
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ a FP, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia